© Joe1971 | Dreamstime.com

NombresMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

La majoria dels idiomes tenen sistemes de numeració, i aquests poden variar bastant. Desplaceu-vos cap avall per descobrir i aprendre sistemes numèrics interessants d’arreu del món.

Fes clic a un número

number container
1
[egy]

[u]number container
2
[kettő]

[dos] / [dues]number container
3
[három]

[tres]number container
4
[négy]

[quatre]number container
5
[öt]

[cinc]number container
6
[hat]

[sis]number container
7
[hét]

[set]number container
8
[nyolc]

[vuit]number container
9
[kilenc]

[nou]number container
10
[tíz]

[deu]