بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

шъхьэкъупшъхь
шъхьэкъупшъхь
 
Iэбэжъэнэ Iэдэ цIыкIу
Iэбэжъэнэ Iэдэ цIыкIу
 
быракъ
быракъ
 
цIэ
цIэ
 
‫پرچم
‫پرچم
 
‫حشره
‫حشره
 
хьакIэщ
хьакIэщ
 
шхапIэ
шхапIэ
 
‫ماهیگیری
‫ماهیگیری
 
‫کافه تریا
‫کافه تریا
 
псыцу
псыцу
 
‫جمجمه
‫جمجمه
 
хьацIэ-пIацI
хьацIэ-пIацI
 
‫گاو وحشی
‫گاو وحشی
 
‫ناخن گیر
‫ناخن گیر
 
пцэжъыяш
пцэжъыяш
 
‫اتاق نشیمن
‫اتاق نشیمن
 
‫شپش
‫شپش
 
50l-card-blank
шъхьэкъупшъхь шъхьэкъупшъхь
50l-card-blank
Iэбэжъэнэ Iэдэ цIыкIу Iэбэжъэнэ Iэдэ цIыкIу
50l-card-blank
быракъ быракъ
50l-card-blank
цIэ цIэ
50l-card-blank
‫پرچم ‫پرچم
50l-card-blank
‫حشره ‫حشره
50l-card-blank
хьакIэщ хьакIэщ
50l-card-blank
шхапIэ шхапIэ
50l-card-blank
‫ماهیگیری ‫ماهیگیری
50l-card-blank
‫کافه تریا ‫کافه تریا
50l-card-blank
псыцу псыцу
50l-card-blank
‫جمجمه ‫جمجمه
50l-card-blank
хьацIэ-пIацI хьацIэ-пIацI
50l-card-blank
‫گاو وحشی ‫گاو وحشی
50l-card-blank
‫ناخن گیر ‫ناخن گیر
50l-card-blank
пцэжъыяш пцэжъыяш
50l-card-blank
‫اتاق نشیمن ‫اتاق نشیمن
50l-card-blank
‫شپش ‫شپش