بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

‫احساسات   »  
зэхэшIыкIыныгъэхэр

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫سرگشتگی
‫سرگشتگی
 
еджэнджэшыныгъ
еджэнджэшыныгъ
 
‫ترس
‫ترس
 
щынагъо, щтэ
щынагъо, щтэ
 
‫خستگی
‫خستگی
 
‫شک
‫شک
 
гъэшIоныгъ
гъэшIоныгъ
 
зэкъошыныгъ
зэкъошыныгъ
 
‫دوستی
‫دوستی
 
‫ناامیدی
‫ناامیدی
 
гукIодыгъо
гукIодыгъо
 
‫محبت
‫محبت
 
гум рихьыныр
гум рихьыныр
 
‫دعوا
‫دعوا
 
пшъын
пшъын
 
‫محبت
‫محبت
 
зэрымырыныгъ
зэрымырыныгъ
 
зэщыхьаныр
зэщыхьаныр
 
50l-card-blank
‫سرگشتگی ‫سرگشتگی
50l-card-blank
еджэнджэшыныгъ еджэнджэшыныгъ
50l-card-blank
‫ترس ‫ترس
50l-card-blank
щынагъо, щтэ щынагъо, щтэ
50l-card-blank
‫خستگی ‫خستگی
50l-card-blank
‫شک ‫شک
50l-card-blank
гъэшIоныгъ гъэшIоныгъ
50l-card-blank
зэкъошыныгъ зэкъошыныгъ
50l-card-blank
‫دوستی ‫دوستی
50l-card-blank
‫ناامیدی ‫ناامیدی
50l-card-blank
гукIодыгъо гукIодыгъо
50l-card-blank
‫محبت ‫محبت
50l-card-blank
гум рихьыныр гум рихьыныр
50l-card-blank
‫دعوا ‫دعوا
50l-card-blank
пшъын пшъын
50l-card-blank
‫محبت ‫محبت
50l-card-blank
зэрымырыныгъ зэрымырыныгъ
50l-card-blank
зэщыхьаныр зэщыхьаныр