بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
نیمه وقت
من فقط می‌توانم نیمه وقت کار کنم.
неполный рабочий день
Я могу работать только неполный рабочий день.
به خوبی
کار با عالیت انجام شده است.
отлично
Работа сделана отлично.
بی‌شک
او بی‌شک برنده است.
несомненно
Он несомненно победитель.