بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

‫مبل   »  
унэгъо псэуалъ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫قفسه کتاب
‫قفسه کتاب
 
комод
комод
 
‫کُمُد
‫کُمُد
 
вентилятор
вентилятор
 
‫گاو صنوق
‫گاو صنوق
 
‫صندلی
‫صندلی
 
алырэгъу
алырэгъу
 
пIэ хьап-щыпхэр тепIон-кIэлъынхэр
пIэ хьап-щыпхэр тепIон-кIэлъынхэр
 
столым тет остыгъ,ламп
столым тет остыгъ,ламп
 
чIыпIэ
чIыпIэ
 
‫فرش
‫فرش
 
тхылъ мэкIай
тхылъ мэкIай
 
сейф
сейф
 
‫چراغ رومیزی
‫چراغ رومیزی
 
‫صندلی
‫صندلی
 
‫روتختی
‫روتختی
 
пхъэнтIэкIу
пхъэнтIэкIу
 
‫پنکه
‫پنکه
 
50l-card-blank
‫قفسه کتاب ‫قفسه کتاب
50l-card-blank
комод комод
50l-card-blank
‫کُمُد ‫کُمُد
50l-card-blank
вентилятор вентилятор
50l-card-blank
‫گاو صنوق ‫گاو صنوق
50l-card-blank
‫صندلی ‫صندلی
50l-card-blank
алырэгъу алырэгъу
50l-card-blank
пIэ хьап-щыпхэр тепIон-кIэлъынхэр пIэ хьап-щыпхэр тепIон-кIэлъынхэр
50l-card-blank
столым тет остыгъ,ламп столым тет остыгъ,ламп
50l-card-blank
чIыпIэ чIыпIэ
50l-card-blank
‫فرش ‫فرش
50l-card-blank
тхылъ мэкIай тхылъ мэкIай
50l-card-blank
сейф сейф
50l-card-blank
‫چراغ رومیزی ‫چراغ رومیزی
50l-card-blank
‫صندلی ‫صندلی
50l-card-blank
‫روتختی ‫روتختی
50l-card-blank
пхъэнтIэкIу пхъэнтIэкIу
50l-card-blank
‫پنکه ‫پنکه