بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
کاهش دادن
در شب ما پرده‌ها را پایین می‌آوریم.
опускать
Вечером мы опускаем ставни.
سازمان دادن
آنها یک مهمانی بزرگ را سازمان می‌دهند.
организовывать
Они организовывают большую вечеринку.
گوش دادن
او دوست دارد به شکم همسر حامله‌اش گوش دهد.
слушать
Он любит слушать живот своей беременной жены.