فراگیری الفبا Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

خواندن و تلفظ الفبای خارجی را آنلاین فرابگیرید. بیش از ۴۰ الفبا در دسترس است.

اگر می خواهید به زبانی که یاد می گیرید بخوانید و بنویسید، حروف الفبا برای یادگیری ضروری هستند. آنها اطلاعات مفیدی در مورد صدای حروف در زبان ها ارائه می دهند و به شما کمک می کنند هنگام صحبت کردن، طبیعی تر به نظر برسید. به پایین پیمایش کنید و از بین 40 الفبا انتخاب کنید تا هم اکنون یادگیری را شروع کنید.

fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
a - /ɒ/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
á - /aː/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
bé - /b/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
cé - /ts/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
csé - /tʃ/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
dé - /d/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
dzé - /dz/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
dzsé - /dʒ/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
e - /ɛ/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
é - /eː/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
ef - /f/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
gé - /ɡ/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
gyé - /ɟ/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
há - /h/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
i - /i/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
í - /iː/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
jé - /j/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
ká - /k/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
el - /l/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
elly - /j/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
em - /m/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
en - /n/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
eny - /ɲ/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
o - /o/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
ó - /oː/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
ö - /ø/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
ő - /øː/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
pé - /p/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
kú -
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
er - /r/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
es - /ʃ/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
esz - /s/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
té - /t/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
tyé - /c/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
u - /u/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
ú - /uː/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
ü - /y/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
ű - /yː/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
vé - /v/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
dupla vé - /v/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
iksz -
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
ipszilon - /i/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
zé - /z/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
zsé - /ʒ/