بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
همسایه
آپارتمان همسایه
szomszédos
a szomszédos lakás
شوخ‌آمیز
لباس شوخ‌آمیز
vicces
a vicces jelmez
اداری
زحمت اداری
bürokratikus
egy bürokratikus huzavona