فراگیری الفبا Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

خواندن و تلفظ الفبای خارجی را آنلاین فرابگیرید. بیش از ۴۰ الفبا در دسترس است.

اگر می خواهید به زبانی که یاد می گیرید بخوانید و بنویسید، حروف الفبا برای یادگیری ضروری هستند. آنها اطلاعات مفیدی در مورد صدای حروف در زبان ها ارائه می دهند و به شما کمک می کنند هنگام صحبت کردن، طبیعی تر به نظر برسید. به پایین پیمایش کنید و از بین 40 الفبا انتخاب کنید تا هم اکنون یادگیری را شروع کنید.

fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
á - /a/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
bê - /be/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
cê - /se/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
dê - /de/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
é - /ɛ/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
éfe - /ˈɛfɨ/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
gê, guê - /ʒe/, /ɡe/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
agá - /ɐˈɣa/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
i - /i/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
jota - /ˈʒɔtɐ/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
capa - /ˈkapɐ/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
éle - /ˈɛlɨ/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
éme - /ˈɛmɨ/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
éne - /ˈɛnɨ/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
ó - /ɔ/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
pê - /pe/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
quê - /ke/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
érre, rê - /ˈɛʁɨ/, /ˈʁe/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
ésse - /ˈɛsɨ/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
tê - /te/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
u - /u/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
vê - /ve/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
dâblio, duplo vê - /ˈdɐβlju/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
chis - /ʃiʃ ~ ʃis/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
ípsilon, i grego - /ˈipsɨlɔn/
fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image fa - Alphabet Image
zê - /ze/