بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
پرشور
اسب پرشور
impetuoso
o cavalo impetuoso
سال‌ها
زندانی سال‌ها
anual
a prisão de vários anos
متوسط
ارزش متوسط
mediano
o valor mediano