بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
امروز
امروز این منو در رستوران موجود است.
hoje
Hoje, este cardápio está disponível no restaurante.
در پایین
کتاب سبز در پایین است.
no fundo
O livro verde está no fundo.
بیش از حد
کار برایم بیش از حد شده است.
demais
O trabalho está se tornando demais para mim.