لغت

یادگیری افعال – اکراينی

завітати
Лікарі завітають до пацієнта щодня.
zavitaty
Likari zavitayutʹ do patsiyenta shchodnya.
سر زدن
پزشک‌ها هر روز به بیمار سر می‌زنند.
перемагати
Він переміг свого опонента в тенісі.
peremahaty
Vin peremih svoho oponenta v tenisi.
زدن
او در تنیس حریف خود را زد.
вибрати
Вона вирішила на нову зачіску.
vybraty
Vona vyrishyla na novu zachisku.
تصمیم گرفتن
او به مدل موی جدیدی تصمیم گرفته است.
лежати напроти
Там замок - він лежить прямо напрроти!
lezhaty naproty
Tam zamok - vin lezhytʹ pryamo naprroty!
دراز کشیدن
قلعه در آنجا است - دقیقاً مقابل است!
слухати
Він любить слухати живіт своєї вагітної дружини.
slukhaty
Vin lyubytʹ slukhaty zhyvit svoyeyi vahitnoyi druzhyny.
گوش دادن
او دوست دارد به شکم همسر حامله‌اش گوش دهد.
здаватися
Досить, ми здаємося!
zdavatysya
Dosytʹ, my zdayemosya!
ترک کردن
کافی است، ما داریم ترک می‌کنیم!
залишати
Багато англійців хотіли залишити ЄС.
zalyshaty
Bahato anhliytsiv khotily zalyshyty YES.
ترک کردن
بسیاری از انگلیسی‌ها می‌خواستند از اتحادیه اروپا خارج شوند.
досліджувати
У цій лабораторії досліджують зразки крові.
doslidzhuvaty
U tsiy laboratoriyi doslidzhuyutʹ zrazky krovi.
بررسی کردن
نمونه‌های خون در این آزمایشگاه بررسی می‌شوند.
відвідувати
Старий друг відвідує її.
vidviduvaty
Staryy druh vidviduye yiyi.
دیدن
یک دوست قدیمی او را می‌بیند.
отримувати
Вона отримала дуже гарний подарунок.
otrymuvaty
Vona otrymala duzhe harnyy podarunok.
دریافت کردن
او هدیه بسیار خوبی دریافت کرد.
ходити
Цією доріжкою не можна ходити.
khodyty
Tsiyeyu dorizhkoyu ne mozhna khodyty.
قدم زدن
نباید از این مسیر قدم زد.
розуміти
Я не можу вас зрозуміти!
rozumity
YA ne mozhu vas zrozumity!
فهمیدن
من نمی‌توانم شما را بفهمم!