لغت

یادگیری افعال – ایتالیایی

concordare
Hanno concordato di fare l’accordo.
توافق کردن
آنها توافق کردند تا قرارداد را امضاء کنند.
causare
Lo zucchero causa molte malattie.
باعث شدن
شکر بسیاری از بیماری‌ها را ایجاد می‌کند.
aiutare
Tutti aiutano a montare la tenda.
کمک کردن
همه به نصب چادر کمک می‌کنند.
abbattere
Il lavoratore abbatte l’albero.
قطع کردن
کارگر درخت را قطع می‌کند.
coprire
Lei copre il suo viso.
پوشاندن
او صورت خود را می‌پوشاند.
piacere
A lei piace più il cioccolato che le verdure.
دوست داشتن
او شکلات را بیش از سبزیجات دوست دارد.
finire
Come siamo finiti in questa situazione?
اتفاق افتادن
چگونه در این وضعیت قرار گرفتیم؟
inviare
La merce mi verrà inviata in un pacco.
فرستادن
کالاها به من در یک بسته فرستاده می‌شوند.
fare
Non si poteva fare nulla per il danno.
انجام دادن
هیچ چیزی در مورد آسیب قابل انجام نبود.
esplorare
Gli astronauti vogliono esplorare lo spazio esterno.
کاوش کردن
فضانوردان می‌خواهند فضای بیرونی را کاوش کنند.
ballare
Stanno ballando un tango innamorati.
رقصیدن
آن‌ها با عشق یک تانگو را می‌رقصند.
riferirsi
Tutti a bordo si riferiscono al capitano.
گزارش دادن به
همه سرنشینان به کاپیتان گزارش می‌دهند.