રમતો Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ઉચ્ચાર શીખો

તમારી શબ્દભંડોળને નવી ભાષામાં મજબૂત બનાવતી વખતે તમારી મેમરીને તાલીમ આપવા માટે અમારી ’મેમો ગેમ’ અજમાવો. કાર્ડને ફ્લિપ કરવા માટે ફક્ત તેના પર ક્લિક કરો, પછી શક્ય તેટલા ઓછા પ્રયાસોમાં બાકીના કાર્ડ્સમાંથી તેની મેળ ખાતી જોડી શોધવાનો પ્રયાસ કરો.

0

0

Memo Game

month
month
 
scooter
scooter
 
alligator
alligator
 
fencing
fencing
 
વિશ્વનો નકશો
વિશ્વનો નકશો
 
ફ્લેક્સસીડ
ફ્લેક્સસીડ
 
સ્કૂટર
સ્કૂટર
 
મુઠ્ઠી
મુઠ્ઠી
 
મગર
મગર
 
express item
express item
 
linseed
linseed
 
fist
fist
 
world map
world map
 
fair
fair
 
એક્સપ્રેસ શિપમેન્ટ
એક્સપ્રેસ શિપમેન્ટ
 
મહિનો
મહિનો
 
ફેન્સીંગની રમત
ફેન્સીંગની રમત
 
વાજબી
વાજબી
 
50l-card-blank
month month
50l-card-blank
scooter scooter
50l-card-blank
alligator alligator
50l-card-blank
fencing fencing
50l-card-blank
વિશ્વનો નકશો વિશ્વનો નકશો
50l-card-blank
ફ્લેક્સસીડ ફ્લેક્સસીડ
50l-card-blank
સ્કૂટર સ્કૂટર
50l-card-blank
મુઠ્ઠી મુઠ્ઠી
50l-card-blank
મગર મગર
50l-card-blank
express item express item
50l-card-blank
linseed linseed
50l-card-blank
fist fist
50l-card-blank
world map world map
50l-card-blank
fair fair
50l-card-blank
એક્સપ્રેસ શિપમેન્ટ એક્સપ્રેસ શિપમેન્ટ
50l-card-blank
મહિનો મહિનો
50l-card-blank
ફેન્સીંગની રમત ફેન્સીંગની રમત
50l-card-blank
વાજબી વાજબી