રમતો

છબીઓની સંખ્યા : 2 વિકલ્પોની સંખ્યા : 3 સેકન્ડમાં સમય : 6 પ્રદર્શિત ભાષાઓ : બંને ભાષાઓ બતાવો

0

0

છબીઓ યાદ રાખો!
શું ખૂટે છે?
Niyamana
tamē kāramāṁ tāpamānanē niyantrita karī śakō chō.
regulate
You can regulate the temperature in the car.
Punaḥprāpta
tabībī sāravāra dvārā tēṇī svastha tha‘ī ga‘ī.
recover
She recovered through medical treatment.
Jāḷavavā
tē pōtānuṁ vajana jāḷavī rākhavā māṅgē chē.
maintain
She wants to maintain her weight.