શબ્દસમૂહપુસ્તક In the first stages of learning a new language, phrasebooks are an excellent tool that can help you quickly master basic conversation skills.

English (UK) નવા નિશાળીયા માટે

Gujarati » English (UK) - ઓડિયો ભાષા અભ્યાસક્રમ

નવી ભાષા શીખવાના પ્રથમ તબક્કામાં, વાક્યપુસ્તકો એ એક ઉત્તમ સાધન છે જે તમને મૂળભૂત વાર્તાલાપ કૌશલ્યો ઝડપથી પાર પાડવામાં મદદ કરી શકે છે. અર્થપૂર્ણ શબ્દસમૂહો શીખવાનું શરૂ કરવા માટે નીચેના વિષય પર ક્લિક કરો જેનો તમે તરત જ ઉપયોગ કરી શકો!

Places, Where English UK is spoken
Places, Where English UK is spoken
Places, Where English UK is spoken
Places, Where English UK is spoken
Places, Where English UK is spoken
Places, Where English UK is spoken
Places, Where English UK is spoken
Places, Where English UK is spoken
Places, Where English UK is spoken
Places, Where English UK is spoken
Places, Where English UK is spoken
Places, Where English UK is spoken
Places, Where English UK is spoken
Places, Where English UK is spoken
Places, Where English UK is spoken
Places, Where English UK is spoken
Places, Where English UK is spoken
Places, Where English UK is spoken
Places, Where English UK is spoken
Places, Where English UK is spoken

MP3 (.zip ફાઇલો) ડાઉનલોડ કરો

MP3 Gujarati + English (UK) (1-100) MP3 English (UK) (1-100)

50languages.com MP3-ભાષાના અભ્યાસક્રમો સાથે English (UK) ઝડપથી અને સરળતાથી શીખો! English (UK) વિદેશી ભાષા તરીકે 100 સરળ પાઠ સમાવે છે. બધા સંવાદો અને વાક્યો મૂળ વક્તાઓ દ્વારા રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે. કોઈ પૂર્વ વ્યાકરણ જ્ઞાનની જરૂર નથી. તમે તરત જ શીખવાનું શરૂ કરી શકો છો! જવાબો જોવા માટે ફક્ત વાક્યો પર ક્લિક કરો.
50languages.com - Gujarati » English (UK) નવા નિશાળીયા માટે બુક ખરીદો! એમેઝોન પર આ કોર્સ માટે પાઠ્યપુસ્તક મેળવો.

તમે અમારી Android એપ્લિકેશન અને iPhone એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરીને કોઈપણ ભાષા પણ શીખી શકો છો

તમારા ફોન અથવા ટેબ્લેટનો ઉપયોગ કરીને સફરમાં શીખો Gujarati » English (UK)! કામ, મુસાફરી અથવા ફક્ત એક શોખ તરીકે તમારી ભાષા કૌશલ્યને બહેતર બનાવો!

Download our Android appDownload our iPhone / iPad app