રમતો

છબીઓની સંખ્યા : 2 વિકલ્પોની સંખ્યા : 3 સેકન્ડમાં સમય : 6 પ્રદર્શિત ભાષાઓ : બંને ભાષાઓ બતાવો

0

0

છબીઓ યાદ રાખો!
શું ખૂટે છે?
પડોશ
neighborhood
ટાલ માથું
bald head
શબ્દમાળા
string