Բառապաշար

Սովորեք մակդիրները – Slovak

celkom
Je celkom štíhla.
ամենաշատ
Այն ամենաշատ բարձրացած է։
príliš
Práca mi je príliš veľa.
շատ
Աշխատանքը շատ է դառնում ինձ համար։
dolu
Skočila dolu do vody.
ներքև
Նա ներքև է բարձրանում ջրի մեջ։
iba
Na lavičke sedí iba jeden muž.
միայն
Բանկում միայն մեկ մարդ է նստում։
von
Choré dieťa nesmie ísť von.
դուրս
Սառաչաղ երեխան չի թույլատրվում դուրս գալ։
dole
Pádne zhora dole.
ներքև
Նա ներքև է ընկնում վերևից։
dosť
Chce spať a má dosť toho hluku.
բավարար
Այն ցանկանում է քնել եւ բավարար է ունեցել ձայնից։
Dom je už predaný.
արդեն
Տունը արդեն վաճառվել է։
okolo
Nemalo by sa obchádzať okolo problému.
առաջին անգամ
Միայն 21 տարեկանում պետք է նա ամուսնանայ։
tam
Cieľ je tam.
այնտեղ
Նպատակը այնտեղ է։
teraz
Mám ho teraz zavolať?
հիմա
Պետք է հիմա նրան զանգեմ՞
naozaj
Môžem tomu naozaj veriť?
իսկապես
Ես իսկապես հավատա՞լ կարող եմ։