Spēles

Attēlu skaits : 2 Opciju skaits : 3 Laiks sekundēs : 6 Parādītās valodas : Rādīt abas valodas

0

0

Iegaumējiet attēlus!
Kas trūkst?
garantēt
Apdrošināšana garantē aizsardzību gadījumā ar negadījumiem.
ውሕስነት
መድሕን ሓደጋታት ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ሓለዋ ውሕስነት ይህብ።
pirkt
Mēs esam nopirkuši daudz dāvanu.
ምግዛእ
ብዙሕ ህያባት ገዚእና ኣለና።
tuvoties
Lidmašīna tuvojas skrejceļam.
ተቃረቡ
ናይ በላዕ ሎሚ ዝበለ።