0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

98

[деветдесет и осем]

[devetdeset i osem]

98

[деветдесет и осем]

[devetdeset i osem]

98

[деветдесет и осем]

[devetdeset i osem]

[Chín mươi tám]

41

[четирийсет и едно]

[chetiriyset i yedno]

41

[четирийсет и едно]

[chetiriyset i yedno]

41

[четирийсет и едно]

[chetiriyset i yedno]

[Bốn mươi mốt]

1

[едно]

[edno]

1

[едно]

[edno]

1

[едно]

[edno]

[Một]

15

[петнайсет]

[petnayset]

15

[петнайсет]

[petnayset]

15

[петнайсет]

[petnayset]

[Mười lăm]

98
[деветдесет и осем]
[devetdeset i osem]
[Chín mươi tám]
41
[четирийсет и едно]
[chetiriyset i yedno]
[Bốn mươi mốt]
1
[едно]
[edno]
[Một]
15
[петнайсет]
[petnayset]
[Mười lăm]