0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

59

[padesát devět]

59

[padesát devět]

59

[padesát devět]

[Năm mươi chín]

66

[šedesát šest]

66

[šedesát šest]

66

[šedesát šest]

[Sáu mươi sáu]

85

[osmdesát pět]

85

[osmdesát pět]

85

[osmdesát pět]

[Tám mươi lăm]

47

[čtyřicet sedm]

47

[čtyřicet sedm]

47

[čtyřicet sedm]

[Bốn mươi bảy]

59
[padesát devět]
[Năm mươi chín]
66
[šedesát šest]
[Sáu mươi sáu]
85
[osmdesát pět]
[Tám mươi lăm]
47
[čtyřicet sedm]
[Bốn mươi bảy]