Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
gật đầu
Cô ấy đã đồng ý và gật đầu.
kývnout
Souhlasila a kývla.
xả
Cô ấy xả những chiếc đĩa dơ bẩn.
opláchnout
Opláchne špinavé nádobí.
trang bị
Cảnh sát phải được trang bị tốt hơn.
vybavit
Policie musí být lépe vybavena.