Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
ẩn danh
một người ẩn danh
anonymní
anonymní osoba
thiếu sót
công việc thiếu sót
nedostatečný
nedostatečná práce
phản đạo đức
việc xử lý phản đạo đức
odsouzeníhodný
odsouzeníhodné likvidace odpadu