0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

85

[ochenta y cinco]

85

[ochenta y cinco]

85

[ochenta y cinco]

[Tám mươi lăm]

91

[noventa y uno]

91

[noventa y uno]

91

[noventa y uno]

[Chín mươi mốt]

21

[veintiuno]

21

[veintiuno]

21

[veintiuno]

[Hai mươi mốt]

35

[treinta y cinco]

35

[treinta y cinco]

35

[treinta y cinco]

[Ba mươi lăm]

85
[ochenta y cinco]
[Tám mươi lăm]
91
[noventa y uno]
[Chín mươi mốt]
21
[veintiuno]
[Hai mươi mốt]
35
[treinta y cinco]
[Ba mươi lăm]