0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

15

[quince]

15

[quince]

15

[quince]

[Mười lăm]

24

[veinticuatro]

24

[veinticuatro]

24

[veinticuatro]

[Hai mươi tư]

81

[ochenta y uno]

81

[ochenta y uno]

81

[ochenta y uno]

[Tám mươi mốt]

35

[treinta y cinco]

35

[treinta y cinco]

35

[treinta y cinco]

[Ba mươi lăm]

15
[quince]
[Mười lăm]
24
[veinticuatro]
[Hai mươi tư]
81
[ochenta y uno]
[Tám mươi mốt]
35
[treinta y cinco]
[Ba mươi lăm]