0

0

Bài kiểm tra đọc. Nhấp vào số: [vint-i-quatre]

63

[Sáu mươi ba]

63

[Sáu mươi ba]

63

[Sáu mươi ba]

88

[Tám mươi tám]

88

[Tám mươi tám]

88

[Tám mươi tám]

82

[Tám mươi hai]

82

[Tám mươi hai]

82

[Tám mươi hai]

24

[Hai mươi tư]

24

[Hai mươi tư]

24

[Hai mươi tư]

-
63
[seixanta-tres]
[Sáu mươi ba]
-
88
[vuitanta-vuit]
[Tám mươi tám]
-
82
[vuitanta-dos]
[Tám mươi hai]
-
24
[vint-i-quatre]
[Hai mươi tư]