விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
வெளித்தோன்ற
வெளித்தோன்ற நீர்
jelas
air yang jelas
குழப்பமான
குழப்பமான பழைய பெண்
bingung
wanita tua yang bingung
அதிசயமான
அதிசயமான விருந்து
fantastis
menginap yang fantastis