விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
ஆனால்
ஹோட்டல் நலமானது, ஆனால் அது மிகவும் விலை உயர்ந்துள்ளது.
обаче
Хотелът е добър, обаче е твърде скъп.
ஏற்கனவே
வீடு ஏற்கனவே விற்று விட்டது.
вече
Къщата вече е продадена.
கீழ் புறம்
ஆறு கீழ் புறம் போகின்றது.
надолу
Потокът тече надолу.