ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
ఉపయోగకరమైన
ఉపయోగకరమైన సలహా
ጠቃሚ
ጠቃሚ ምክር
అక్రమంగా
అక్రమ దాడి
ወንጀለኛ
ወንጀለኛ መሰበሰብ
ఫలితం లేని
ఫలితం లేని బరువు తగ్గడం
ያልሰጠ ፍላጎት
ያልሰጠ ፍላጎት መቀነስ