Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

straw
straw
 
knowledge
knowledge
 
dinner
dinner
 
mortar
mortar
 
ስትሮው
ስትሮው
 
ተንቀሳቃሽ ደረጃ
ተንቀሳቃሽ ደረጃ
 
mitten
mitten
 
መውቀጫ
መውቀጫ
 
ጠጋኝ
ጠጋኝ
 
ጓንት ፤ ከአውራ ጣት በስተቀር ሁሉንም በአንድ የሚያስገባ
ጓንት ፤ ከአውራ ጣት በስተቀር ሁሉንም በአንድ የሚያስገባ
 
depression
depression
 
escalator
escalator
 
ጫማ
ጫማ
 
እራት
እራት
 
shoe
shoe
 
caretaker
caretaker
 
ጭንቀት
ጭንቀት
 
እውቀት
እውቀት
 
50l-card-blank
straw straw
50l-card-blank
knowledge knowledge
50l-card-blank
dinner dinner
50l-card-blank
mortar mortar
50l-card-blank
ስትሮው ስትሮው
50l-card-blank
ተንቀሳቃሽ ደረጃ ተንቀሳቃሽ ደረጃ
50l-card-blank
mitten mitten
50l-card-blank
መውቀጫ መውቀጫ
50l-card-blank
ጠጋኝ ጠጋኝ
50l-card-blank
ጓንት ፤ ከአውራ ጣት በስተቀር ሁሉንም በአንድ የሚያስገባ ጓንት ፤ ከአውራ ጣት በስተቀር ሁሉንም በአንድ የሚያስገባ
50l-card-blank
depression depression
50l-card-blank
escalator escalator
50l-card-blank
ጫማ ጫማ
50l-card-blank
እራት እራት
50l-card-blank
shoe shoe
50l-card-blank
caretaker caretaker
50l-card-blank
ጭንቀት ጭንቀት
50l-card-blank
እውቀት እውቀት