© Siempreverde22 | Dreamstime.com

Các con sốMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Hầu hết các ngôn ngữ đều có hệ thống số và những hệ thống này có thể thay đổi khá nhiều. Cuộn xuống để khám phá và tìm hiểu các hệ thống số thú vị từ khắp nơi trên thế giới.

Bấm vào một số

number container
1
[አንድ]

1 [አንድ]
[Một]number container
2
[ሁለት]

2 [ሁለት]
[Hai]number container
3
[ሶስት]

3 [ሶስት]
[Ba]number container
4
[አራት]

4 [አራት]
[Bốn]number container
5
[አምስት]

5 [አምስት]
[Năm]number container
6
[ስድስት]

6 [ስድስት]
[Sáu]number container
7
[ሰባት]

7 [ሰባት]
[Bảy]number container
8
[ስምንት]

8 [ስምንት]
[Tám]number container
9
[ዘጠኝ]

9 [ዘጠኝ]
[Chín]number container
10
[አስር]

10 [አስር]
[Mười]