Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

trò chơi bóng đá bàn
trò chơi bóng đá bàn
 
ਨੱਟ
ਨੱਟ
 
ਕਿਸ਼ਤੀ
ਕਿਸ਼ਤੀ
 
quả dưa chuột
quả dưa chuột
 
ਖੀਰਾ
ਖੀਰਾ
 
ਮੱਧ ਯੁੱਗ
ਮੱਧ ਯੁੱਗ
 
chiếc xuồng kayak
chiếc xuồng kayak
 
ghế văn phòng
ghế văn phòng
 
ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ
ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ
 
hoa
hoa
 
vữa
vữa
 
thời trung cổ
thời trung cổ
 
ਟੇਬਲ ਫੁੱਟਬਾਲ
ਟੇਬਲ ਫੁੱਟਬਾਲ
 
ਫੁੱਲ
ਫੁੱਲ
 
ਗਾਰਾ
ਗਾਰਾ
 
ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ
ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ
 
thời gian rỗi
thời gian rỗi
 
đai ốc (êcu)
đai ốc (êcu)
 
50l-card-blank
trò chơi bóng đá bàn trò chơi bóng đá bàn
50l-card-blank
ਨੱਟ ਨੱਟ
50l-card-blank
ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਸ਼ਤੀ
50l-card-blank
quả dưa chuột quả dưa chuột
50l-card-blank
ਖੀਰਾ ਖੀਰਾ
50l-card-blank
ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਮੱਧ ਯੁੱਗ
50l-card-blank
chiếc xuồng kayak chiếc xuồng kayak
50l-card-blank
ghế văn phòng ghế văn phòng
50l-card-blank
ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ
50l-card-blank
hoa hoa
50l-card-blank
vữa vữa
50l-card-blank
thời trung cổ thời trung cổ
50l-card-blank
ਟੇਬਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੇਬਲ ਫੁੱਟਬਾਲ
50l-card-blank
ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ
50l-card-blank
ਗਾਰਾ ਗਾਰਾ
50l-card-blank
ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ
50l-card-blank
thời gian rỗi thời gian rỗi
50l-card-blank
đai ốc (êcu) đai ốc (êcu)