Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
đăng nhập
Bạn phải đăng nhập bằng mật khẩu của mình.
ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਲਾਗਇਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
nhận nuôi
Bạn có nhận nuôi một con chó từ trại nuôi không?
ਦੱਤ ਲੈਣਾ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਨਾਹਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਦੱਤ ਲਵੋਗੇ?
ủng hộ
Chúng tôi ủng hộ sự sáng tạo của con chúng tôi.
ਸਮਰਥਨ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।