Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
rõ ràng
Đây rõ ràng là một nơi đặc biệt.
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ
ਇਹ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ ਹੈ।
giống nhau
Những người này khác nhau, nhưng đều lạc quan giống nhau!
ਸਮਾਨ
ਇਹ ਲੋਕ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਮਾਨ ਹੈ!
cuối cùng
Anh ấy cuối cùng cũng đến cuộc hẹn.
ਅਖੀਰਕਾਰ
ਉਹ ਅਖੀਰਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਪੁੰਜਾ।