Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
rõ ràng
chiếc kính rõ ràng
sapaśaṭa
sapaśaṭa caśamā
nhiều năm
án tù kéo dài nhiều năm
sālāṁ dā
sālāṁ taka jēla dī sazā
hiếu thảo
một tư duy hiếu thảo
dhāramika
ika dhāramika sarīrika hōṇatāṁ