‫سبزیجات     
野菜

-

芽キャベツ
mekyabetsu
+

‫کلم بروکسل

-

アーティチョーク
ātichōku
+

‫کنگر فرنگی

-

アスパラガス
asuparagasu
+

‫مارچوبه

-

アボカド
abokado
+

‫آوکادو

-


mame
+

‫لوبیا

-

ピーマン
pīman
+

‫پاپریکا

-

ブロッコリー
burokkorī
+

‫کلم بروکلی

-

キャベツ
kyabetsu
+

‫کلم

-

キャベツカブラ
kyabetsukabura
+

‫شلغم

-

ニンジン
ninjin
+

‫هویج

-

カリフラワー
karifurawā
+

‫گل کلم

-

セロリ
serori
+

‫کرفس

-

チコリ
chikori
+

‫کاسنی

-

チリ
Chiri
+

‫فلفل چیلی

-

トウモロコシ
tōmorokoshi
+

‫ذرّت

-

キュウリ
kyūri
+

‫خیار

-

茄子
nasu
+

‫بادمجان

-

フェンネル
fen'neru
+

‫رازیانه

-

ニンニク
nin'niku
+

‫سیر

-

グリーンキャベッジ
gurīnkyabejji
+

‫کلم سبز

-

ケール
kēru
+

‫کلم پیچ

-

ネギ
negi
+

‫تره فرنگی

-

レタス
retasu
+

‫کاهو

-

オクラ
okura
+

‫بامیه

-

オリーブ
orību
+

‫زیتون

-

タマネギ
tamanegi
+

‫پیاز

-

パセリ
paseri
+

‫جعفری

-

エンドウ豆
endō mame
+

‫نخود فرنگی

-

カボチャ
kabocha
+

‫کدو تنبل

-

カボチャの種
kabochanotane
+

‫تخم کدو

-

大根
daikon
+

‫تربچه

-

紫キャベツ
Murasaki kyabetsu
+

‫کلم قرمز

-

赤唐辛子
akatōkarashi
+

‫فلفل قرمز

-

ほうれん草
hōrensō
+

‫اسفناج

-

サツマイモ
satsumaimo
+

‫سیب زمینی شیرین

-

トマト
tomato
+

‫گوجه فرنگی

-

野菜
yasai
+

‫سبزیجات

-

ズッキーニ
zukkīni
+

‫کدو

-
芽キャベツ
mekyabetsu
‫کلم بروکسل

-
アーティチョーク
ātichōku
‫کنگر فرنگی

-
アスパラガス
asuparagasu
‫مارچوبه

-
アボカド
abokado
‫آوکادو

-

mame
‫لوبیا

-
ピーマン
pīman
‫پاپریکا

-
ブロッコリー
burokkorī
‫کلم بروکلی

-
キャベツ
kyabetsu
‫کلم

-
キャベツカブラ
kyabetsukabura
‫شلغم

-
ニンジン
ninjin
‫هویج

-
カリフラワー
karifurawā
‫گل کلم

-
セロリ
serori
‫کرفس

-
チコリ
chikori
‫کاسنی

-
チリ
Chiri
‫فلفل چیلی

-
トウモロコシ
tōmorokoshi
‫ذرّت

-
キュウリ
kyūri
‫خیار

-
茄子
nasu
‫بادمجان

-
フェンネル
fen'neru
‫رازیانه

-
ニンニク
nin'niku
‫سیر

-
グリーンキャベッジ
gurīnkyabejji
‫کلم سبز

-
ケール
kēru
‫کلم پیچ

-
ネギ
negi
‫تره فرنگی

-
レタス
retasu
‫کاهو

-
オクラ
okura
‫بامیه

-
オリーブ
orību
‫زیتون

-
タマネギ
tamanegi
‫پیاز

-
パセリ
paseri
‫جعفری

-
エンドウ豆
endō mame
‫نخود فرنگی

-
カボチャ
kabocha
‫کدو تنبل

-
カボチャの種
kabochanotane
‫تخم کدو

-
大根
daikon
‫تربچه

-
紫キャベツ
Murasaki kyabetsu
‫کلم قرمز

-
赤唐辛子
akatōkarashi
‫فلفل قرمز

-
ほうれん草
hōrensō
‫اسفناج

-
サツマイモ
satsumaimo
‫سیب زمینی شیرین

-
トマト
tomato
‫گوجه فرنگی

-
野菜
yasai
‫سبزیجات

-
ズッキーニ
zukkīni
‫کدو