بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
بدون لهجه
انگلیسی بدون لهجه
アクセントなしの
アクセントなしの英語
قابل اشتباه شناختن
سه نوزاد قابل اشتباه شناختن
混同しやすい
三つの混同しやすい赤ちゃん
تند
سگ تند
攻撃的な
攻撃的な犬