تست 1تاریخ:
زمان صرف شده برای آزمون::
Score:


Wed Feb 28, 2024

0/10

روی یک کلمه کلیک کنید
1. ‫من و تو‬
あなた   See hint
2. ‫یک، دو، سه‬
いち さん   See hint
3. ‫بچه کاکائو و آب سیب دوست دارد.‬
ココアと りんごジュースが 好きです   See hint
4. ‫ظرفها کثیف است.‬
汚れて います   See hint
5. ‫من می‌خواهم به فرودگاه بروم.‬
行きたいの です が   See hint
6. ‫گوشت خوک دوست داری؟‬
好き です か   See hint
7. ‫ایستگاه اتوبوس کجاست؟‬
どこ です か   See hint
8. ‫قصر کجاست؟‬
どこ です か   See hint
9. ‫کرم ضدآفتاب را بردار.‬
持って いきなさい   See hint
10. ‫من یک دریل و یک آچار پیچ گوشتی لازم دارم.‬
ねじ回しが 要ります   See hint