تست 1تاریخ:
زمان صرف شده برای آزمون::
Score:


Mon Mar 04, 2024

0/10

روی یک کلمه کلیک کنید
1. ‫من و تو‬
io te   See hint
2. ‫یک، دو، سه‬
uno, , tre   See hint
3. ‫بچه کاکائو و آب سیب دوست دارد.‬
Al bambino la cioccolata e il succo di mela.   See hint
4. ‫ظرفها کثیف است.‬
Le stoviglie sporche.   See hint
5. ‫من می‌خواهم به فرودگاه بروم.‬
Vorrei andare ,   See hint
6. ‫گوشت خوک دوست داری؟‬
Ti piace carne di maiale?   See hint
7. ‫ایستگاه اتوبوس کجاست؟‬
la fermata dell’autobus?   See hint
8. ‫قصر کجاست؟‬
Dov’è castello?   See hint
9. ‫کرم ضدآفتاب را بردار.‬
Portati crema solare.   See hint
10. ‫من یک دریل و یک آچار پیچ گوشتی لازم دارم.‬
bisogno di un trapano e di un cacciavite.   See hint