ಆಟಗಳು

ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2 ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ : 6 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ : ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ

0

0

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
ಏನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ?
Mūlaka nidre
avanu gorake hoḍeyuttāne mattu nānu rātriyiḍī malagalu sādhyavilla!
przespać
On chrapie i nie mogę przespać nocy!
Viphala
pati kāṇeyāda kāraṇa maduve viphalavāgide.
nie dojść do skutku
Ślub nie doszedł do skutku, bo zabrakło pana młodego.
Tūka
avaḷu pratidina beḷigge tannannu tūguttāḷe.
ważyć się
Ona waży się każdego ranka.