ಆಟಗಳು

ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2 ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ : 6 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ : ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ

0

0

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
ಏನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ?
Khaṇḍisi
avanu tanna tappigāgi ellarū khaṇḍisuttāne.
fordøma
Han blir fordømt av alle for feilen sin.
Cētarisikoḷḷalu
vaidyakīya cikitseyinda cētarisikoṇḍiddāḷe.
bli frisk
Ho blei frisk gjennom medisinsk behandling.
Saṅghaṭisu
avaru parasparavāgi saṅghaṭisikoṇḍiddāre.
alliere
Dei har alliert seg med kvarandre.