Игри

Број на слики : 2 Број на опции : 3 Време во секунди : 6 Прикажани јазици : Прикажи ги двата јазика

0

0

Запаметете ги сликите!
Што недостасува?
zatoa
Tie sekogaš se karaat i zatoa sakaat razvod.
therefore
They always fight and therefore want to get a divorce.
na drugo mesto
Sakame da živeeme na drugo mesto, ne tuka.
elsewhere
We want to live elsewhere, not here.
istovremeno
Taa telefonira so nekolku luǵe istovremeno.
simultaneously
She is on the phone with several at the same time.