0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

৪৯

[ঊনপঞ্চাশ ]

[Ūnapañcāśa]

৪৯

[ঊনপঞ্চাশ ]

[Ūnapañcāśa]

৪৯

[ঊনপঞ্চাশ ]

[Ūnapañcāśa]

[Bốn mươi chín]

[পাঁচ]

[pām̐ca]

[পাঁচ]

[pām̐ca]

[পাঁচ]

[pām̐ca]

[Năm]

৯৪

[চুরানব্বই]

[Curānabba'i]

৯৪

[চুরানব্বই]

[Curānabba'i]

৯৪

[চুরানব্বই]

[Curānabba'i]

[Chín mươi tư]

৮৫

[পঁচাশি]

[pam̐cāśi]

৮৫

[পঁচাশি]

[pam̐cāśi]

৮৫

[পঁচাশি]

[pam̐cāśi]

[Tám mươi lăm]

৪৯
[ঊনপঞ্চাশ ]
[Ūnapañcāśa]
[Bốn mươi chín]

[পাঁচ]
[pām̐ca]
[Năm]
৯৪
[চুরানব্বই]
[Curānabba'i]
[Chín mươi tư]
৮৫
[পঁচাশি]
[pam̐cāśi]
[Tám mươi lăm]