0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

২৩

[তেইশ]

[tē'iśa]

২৩

[তেইশ]

[tē'iśa]

২৩

[তেইশ]

[tē'iśa]

[Hai mươi ba]

৩৯

[ঊনচল্লিশ]

[Ūnacalliśa]

৩৯

[ঊনচল্লিশ]

[Ūnacalliśa]

৩৯

[ঊনচল্লিশ]

[Ūnacalliśa]

[Ba mươi chín]

১৪

[চোদ্দ]

[cōdda]

১৪

[চোদ্দ]

[cōdda]

১৪

[চোদ্দ]

[cōdda]

[Mười bốn]

২৬

[ছাব্বিশ]

[Chābbiśa]

২৬

[ছাব্বিশ]

[Chābbiśa]

২৬

[ছাব্বিশ]

[Chābbiśa]

[Hai mươi sáu]

২৩
[তেইশ]
[tē'iśa]
[Hai mươi ba]
৩৯
[ঊনচল্লিশ]
[Ūnacalliśa]
[Ba mươi chín]
১৪
[চোদ্দ]
[cōdda]
[Mười bốn]
২৬
[ছাব্বিশ]
[Chābbiśa]
[Hai mươi sáu]