0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

15

[fifteen]

15

[fifteen]

15

[fifteen]

[Mười lăm]

99

[ninety-nine]

99

[ninety-nine]

99

[ninety-nine]

[Chín mươi chín]

97

[ninety-seven]

97

[ninety-seven]

97

[ninety-seven]

[Chín mươi bảy ]

82

[eighty-two]

82

[eighty-two]

82

[eighty-two]

[Tám mươi hai]

15
[fifteen]
[Mười lăm]
99
[ninety-nine]
[Chín mươi chín]
97
[ninety-seven]
[Chín mươi bảy ]
82
[eighty-two]
[Tám mươi hai]