Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
thay vì
Cô ấy không thích táo, thay vào đó, cô ấy muốn ăn bánh hamburger.
instead
She doesn‘t like the apple, instead, she wants to eat the burger.
trước đó
Trước đó, cô ấy trông giống một cậu bé.
beforehand
She looked like a boy beforehand.
trong quá khứ
Trong quá khứ, không có điện thoại di động.
in the past
In the past, there were no mobile phones.