© Nazar1980 | Dreamstime.com

Học bảng chữ cái Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Học đọc và nói bảng chữ cái nước ngoài trực tuyến. Hơn 40 bảng chữ cái có sẵn.

Bảng chữ cái rất cần thiết để học nếu bạn muốn đọc và viết bằng ngôn ngữ mà bạn đang học. Chúng cung cấp thông tin hữu ích về âm của các chữ cái trong các ngôn ngữ và giúp bạn nói tự nhiên hơn. Cuộn xuống và chọn từ hơn 40 bảng chữ cái để bắt đầu học ngay bây giờ.

vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
a - /eɪ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
bee - /biː/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
cee - /siː/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
dee - /diː/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
e - /iː/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ef (eff as a verb) - /ɛf/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
gee - /dʒiː/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
aitch - /eɪtʃ/ - haitch - /heɪtʃ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
i - /aɪ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
jay - /dʒeɪ/ - jy - /dʒaɪ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
kay - /keɪ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
el or ell - /ɛl/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
em - /ɛm/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
en - /ɛn/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
o - /oʊ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
pee - /piː/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
cue - /kjuː/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ar - /ɑr/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ess (es-) - /ɛs/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
tee - /tiː/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
u - /juː/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
vee - /viː/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
double-u - /ˈdʌbəl.juː/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
ex - /ɛks/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
wy or wye - /waɪ/
vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image vi - Alphabet Image
zed - /zɛd/ - zee - /ziː/