Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
sáng tạo
ý tưởng sáng tạo
creative
a creative thought
quý giá
viên kim cương quý giá
precious
the precious diamond
ngoài trái đất
một hình vẽ ngoài trái đất
extraterrestrial
an alien figure