Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
trách móc
Tôi thường phải trách móc con trai mình.
rebuke
I often have to rebuke my son.
làm tồi tệ
Thuốc lá làm tăng bệnh ho.
worsen
Cigarettes worsen the cough.
cầu nguyện
Anh ấy cầu nguyện một cách yên lặng.
pray
He prays quietly.