0

0

Bài kiểm tra đọc. Nhấp vào số: [okdek kvin]

76

[Bảy mươi sáu]

76

[Bảy mươi sáu]

76

[Bảy mươi sáu]

85

[Tám mươi lăm]

85

[Tám mươi lăm]

85

[Tám mươi lăm]

2

[Hai]

2

[Hai]

2

[Hai]

14

[Mười bốn]

14

[Mười bốn]

14

[Mười bốn]

-
76
[sepdek ses]
[Bảy mươi sáu]
-
85
[okdek kvin]
[Tám mươi lăm]
-
2
[du]
[Hai]
-
14
[dek kvar]
[Mười bốn]