Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
một cách nào đó
Một cách nào đó, anh ấy ẩn điều gì đó ra khỏi cái mũ.
iel
Iel, li magie elprenas ion el la ĉapelo.
quá nhiều
Anh ấy luôn làm việc quá nhiều.
tro
Li ĉiam laboris tro multe.
đã
Anh ấy đã ngủ rồi.
jam
Li jam dormas.