© Hse0193 | Dreamstime.com

ČíslaMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Väčšina jazykov má číselné systémy a tie sa môžu značne líšiť. Prejdite nadol a objavte a naučte sa zaujímavé číselné sústavy z celého sveta.

Kliknite na číslo

number container
1[一]

[Yī]
[jeden]number container
2[二]

[Èr]
[dva]number container
3[三]

[Sān]
[tri]number container
4[四]

[Sì]
[štyri]number container
5[五]

[Wǔ]
[päť]number container
6[六]

[Liù]
[šesť]number container
7[七]

[Qī]
[sedem]number container
8[八]

[bā]
[osem]number container
9[九]

[Jiǔ]
[deväť]number container
10[十]

[Shí]
[desať]